Uhm, wat is de bedoeling??

Op 26 januari bezocht een tiental collega’s van BCPL locatie PPL de Praktijkschool Het Kwadrant te Bergen op Zoom. Het bezoeken van deze collega Praktijkschool kwam tot stand op initiatief van docenten vanuit de verschillende werkgroepen. De werkgroepen zijn in onderlinge samenwerking aan de slag gegaan met het optimaliseren van het praktijkonderwijs gericht op continuïteit, borging, duurzaamheid en certificering van alle leerlingen.  Om de expertise voor “onderwijs op maat” uit te breiden kijken we daarom ook graag bij collega’s elders. Hieronder een verslag van dit bezoek….

Het Kwadrant, praktijkschool te Bergen op Zoom heeft voor de derde keer op rij het predicaat Excellente school gekregen. Vanuit de visie “Samen op weg bereikt ieder zijn doel” zit het inmiddels verweven in de grondhouding van alle medewerkers, om bij elke les, bij elk coachingsgesprek, bij elke vergadering, zichzelf en de ander de vraag te stellen: “Wat is de bedoeling?”

Het Kwadrant heeft het predicaat Excellente School behaald op de gebieden YourTime (programma ter stimulering van de vrijetijdsbesteding), de Gezonde Schoolkantine, Taalbeleid en Kwaliteit/Opbrengsten.

Kw2Door middel van het OPP (OntwikkelingsPersPectief, gericht op de lange termijn) en het IOP (Individueel OntwikkelingsPlan, gericht op de korte termijn, van en door de leerling) komen de leerlingen van hun wensberoep tot hun kansberoep. Het OPP/ IOP wordt ingezet als een spoorboekje dat richting geeft aan een vakkenpakket dat steeds meer past binnen het gekozen uitstroomprofiel. Op basis van het OPP/ IOP werkt de leerling aan schoolcertificaten en branchegerichte certificaten. Deze certificaten worden verzameld in een portfolioklapper die tevens dient als visitekaartje op stages en sollicitatiegesprekken.

Het monitoren en borgen van lesopbrengsten, kennis en vaardigheden, zit verweven in een schitterend leerlingvolgsysteem, waarbij het gehele curriculum meetbaar en inzichtelijk is. Zo kan objectief beschreven worden hoe ver een leerling is in zijn ontwikkeling, op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.Kw1

Pro het Kwadrant is met zijn 150 leerlingen een relatief kleine school voor praktijkonderwijs. Op het einde van dit bezoek realiseren we ons dat PPL, met haar schitterende gebouw, faciliteiten, grote en stabiele leerlingaantal en haar zeer gemotiveerd en betrokken team, in staat moet zijn dezelfde excellentie na te streven. Als we maar bij alles wat we doen ons zelf de vraag stellen: “Uhm, wat is de bedoeling??”

 

Direct naar