Ouderbijdrage

Ouderbijdrage en schoolnota

BcPL locatie PPL ontvangt voor het normale onderwijsprogramma geld van het ministerie van OCW. Hieruit worden alle ‘gewone’ schoolkosten betaald: de salarissen van het personeel, het inrichting van de school (meubilair, computers, installaties), de schoolboeken, het onderhoud van het gebouw, de schoonmaak, enz.

Voor de extra schoolactiviteiten die buiten het normale onderwijsprogramma vallen, maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen, ontvangen we geen overheidsbijdrage.

Voor de financiering van deze activiteiten wordt in de vorm van een ouderbijdrage een beroep op de ouders gedaan.

De hoogte van de schoolkosten wordt jaarlijks door de directie vastgesteld en ter instemming aan de oudergeleding van de MR voorgelegd. De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de hoogte van de onkosten en ouderbijdragen. 

WIS Collect

BcPL locatie PPL maakt gebruik van WIS Collect voor de facturatie van de schoolkosten aan ouders. Als er een factuur klaarstaat versturen wij een e-mail met een link.

Deze link leidt naar het ouderportaal met daarin de factuur. Deze kan, eventueel in termijnen, betaald worden via:

 • iDEAL (ouderbijdrage, extra activiteiten/programma’s en reizen).
 • Overboeking (ouderbijdrage, extra activiteiten/programma’s en reizen).

  Hoe werkt WIS Collect? Lees deze drie stappen over de werking van Wis Collect.

 1. U ontvangt van BcPL locatie PPL, van het e-mailadres no-reply@wiscollect.nl, een e-mail met daarin een link. Bewaar deze e-mail goed. Het is uw inlog als u uw facturen nogmaals wilt bekijken.
 2. Door op deze link te klikken, komt u terecht op de online (WIS Collect) betaal-omgeving van BcPL locatie PPL. In deze omgeving kunt u zien welke factuur klaarstaat voor uw betaling, of kunt u zich aanmelden voor een excursie of activiteit waarvoor betaald moet worden.
 3. Na de acceptatie van de factuur of keuze voor deelname selecteert u de door u gewenste betalingsmogelijkheid: een directe online betaling via iDEAL of een overboeking.

Download hier de handleiding voor ouders over WIS Collect. U kunt ook kennismaken met WIS Collect door een filmpje te bekijken waarin uitleg gegeven wordt over het programma. Klik hier om het filmpje te bekijken.

 

Correct e-mailadres in Somtoday Met het programma wordt zowel de inschrijving als de betaling geregeld. Daarom willen wij benadrukken dat het van groot belang is dat school over het juiste mailadres beschikt. Indien uw mailadres niet juist bij de school is geregistreerd, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan financien.ppl@bcpl.nl.
Vragen? Neem contact op via de volgende e-mailadressen:

 • over een betaling:  financien.ppl@bcpl.nl .Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 •  

Tussentijdse in- en uitstroom

Als een leerling maar een deel van het schooljaar aanwezig is, verlenen we reductie over het aantal volle kalendermaanden dat de leerling de school niet heeft bezocht. Over minder dan drie maanden verlenen we geen reductie. Het schooljaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

 

Betalingsregeling

Er is een betalingsregeling mogelijk voor de leerling c.q. diens ouder of verzorger die de vrijwillige bijdrage naar verwachting niet of zeer moeilijk in één termijn kan betalen. Hiervoor kan, na ontvangst van de schoolnota, een formulier ‘verzoek termijnbetaling schoolnota’ per mail worden aangevraagd bij de financiële administratie via financien.ppl@bcpl.nl. U kunt de bijdrage in maximaal vijf termijnen betalen. Vermeld op het formulier het debiteuren- en factuurnummer (dit kunt u vinden rechtsboven op de factuur), de naam van de leerling en in hoeveel termijnen u wenst te betalen. Dit verzoek dient uiterlijk 15 september van het schooljaar waarop de betalingsregeling betrekking heeft, te zijn ingediend bij de financiële administratie.

Als u gebruikt wens te maken van de betalingsregeling, kunt u onderstaand formulier downloaden:

Betalingsregeling

Het formulier en de bijbehorende bewijsstukken dient u vóór 15 september 2019 te zenden aan:

BcPL locatie PPL Afdeling Financiën Postbus 31076

6370 AB Landgraaf

 

Stichting Leergeld Uit cijfers en ervaringen blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen vanwege gebrek aan financiële middelen van de ouders niet of in onvoldoende mate mee kan doen met leeftijdsgenoten; ze komen aan de zijlijn te staan omdat ze niet deel kunnen nemen aan (extra) activiteiten van de school of omdat ze geen lid kunnen zijn van een (sport)club. De Stichting Leergeld kan in een dergelijke situatie op verschillende manieren de helpende hand bieden. Soms bestaat de hulp uit:

 • Het wijzen op wettelijke mogelijkheden.
 • In andere gevallen is de weg wijzen in het woud van formulieren en voorzieningennoodzakelijk.
 • Er bestaat een mogelijkheid tot het verstrekken van een renteloos voorschot en/of een gift in natura, vanuit de stichting.

Het werkgebied van de stichting omvat de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Beekdaelen, Simpelveld, en Voerendaal. Op school is een aanvraagformulier verkrijgbaar; ook kan telefonisch, digitaal dan wel schriftelijk contact opgenomen worden met Leergeld Parkstad via onderstaande contactgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de landelijke site Leergeld: www.leergeld.nl.
Let op! Aanvragen voor de ouderbijdrage van het komende schooljaar 2020/2021 moeten worden ingediend vóór 1 oktober 2020. Hiervoor dient u eerst via de school een (gedeeltelijke) kwijtschelding aan te vragen. Mocht u niet in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) kwijtschelding, dan kunt u een aanvraag indienen samen met de brief van de school bij Stichting Leergeld Parkstad voor een vergoeding van het (resterende) bedrag van de ouderbijdrage.

U zult zelf een aanvraag moet indienen in verband met de privacygevoelige gegevens waarmee gewerkt wordt, Stichting Leergeld Parkstad accepteert dan ook geen aanvragen van derden.

N.B.: na 1 oktober 2020 kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend voor een vergoeding van de ouderbijdrage 2020/2021.

Stichting Leergeld Parkstad werkt met een cheque, welke eenmalig wordt verstrekt. Deze cheque dient zo snel mogelijk bij uw school te worden afgegeven, want na 8 werkweken vervalt de toekenning.

Contact

Stichting Leergeld Parkstad

Telefoonnummer: 045 – 574 36 36 (Telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10:00 uur tot 13:00 uur)

E-mailadres: info@leergeldparkstad.nl

Postadres: Leergeld Parkstad Putgraaf 3 6411 GT  Heerlen

Voor een digitale aanvraag kunt u op de volgende link klikken Doe een aanvraag! | Leergeld Parkstad

 

Kwijtschelding ouderbijdrage

Voor ouders met een gezinsinkomen op bijstandsniveau of voor ouders die vallen onder de “Wet op de schuldsanering natuurlijke personen” bestaat de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kwijtschelding- of reductieregeling. Aanvragen hiervoor kunnen vertrouwelijk schriftelijk ingediend worden (met onderliggende stukken bijv. loonstrook of verklaring van de uitkerende instantie) bij de schoolleiding. Dit verzoek moet uiterlijk 15 september 2019 zijn ingediend om nog in behandeling te kunnen worden genomen.

Als u in aanmerking denkt te komen voor reductie of kwijtschelding, kunt u het formulier voor het kwijtschelden van de ouderbijdrage hier downloaden:

Formulier kwijtschelding

Het formulier en de bijbehorende bewijsstukken dient u vóór 15 september 2020 te zenden aan:

BcPL locatie PPL Afdeling Financiën Postbus 31076

6370 AB Landgraaf

 

Een aanvraag tot kwijtschelding wordt in behandeling genomen als u de volgende formulieren heeft opgestuurd:

 • het volledig ingevulde aanvraagformulier
 • een kopie van een recente uitkeringsspecificatie Participatiewet of een bewijsstuk dat schuldsanering op u van toepassing is.

De directie van BcPL locatie PPL zal zo spoedig mogelijk beslissen over gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Er zal tevens bekeken worden op welke wijze diensten en activiteiten voor uw kind of uw kinderen beschikbaar blijven. Het besluit van de directie zal schriftelijk aan u medegedeeld worden

Diensten of activiteiten waarop de kwijtscheldingsregeling niet van toepassing is, zijn:

 • De betaling van borg voor kluisjes en kluishuur.
 • Niet lesgebonden leerling activiteiten en meerdaagse buitenlandse excursies

Vragen? Neem contact op via de volgende e-mailadressen:

 • over een betaling:  financien.ppl@bcpl.nl .Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Voor het eerst naar PPL?

Klik hier voor een telefonische kennismaking

Direct naar