MR

De medezeggenschapsraad (MR) is het orgaan voor inspraak waarin de diverse belangen die in de school aanwezig zijn worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel de ouders, leerlingen als personeel. Het is de taak van de MR om ervoor te zorgen dat iedereen in staat gesteld wordt zijn belangen en inzichten naar voren te brengen, toe te lichten of te verdedigen in een klimaat van openheid, openbaarheid en vertrouwen.

Medezegging-schapsraad

 

De medezeggenschapsraden van het Beroepscollege, locatie PPL (Openbare en Katholieke scholen voor Praktijkonderwijs), mogen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de meest uiteenlopende zaken aangaande deze eerder genoemde scholen. Daarnaast hebben de raden op basis van de wet (WMS) en de afgesproken bovenwettelijke bevoegdheden instemmingsrecht bij een veelheid aan onderwerpen.

De Katholieke MR bestaat uit:

 

Naam

Taak / Geleding

Mevr. M. Gouw

Oudergeleding

Mevr. A. Quaedackers

Oudergeleding

Mevr. S. Boldewijn

Oudergeleding

De MR-en vergaderen minimaal 6 maal per jaar over de door de directie aangeleverde stukken en voorgenomen besluiten omtrent beleid.

Daarnaast vergaderen de personeelsgeledingen van de MR-en regelmatig.

Locatie PPL (Openbare en Katholieke scholen voor Praktijkonderwijs), is onderdeel van het Beroepscollege. Namens de MR-en van PPL heeft een personeelslid zitting in de Raad van Advies van  het Beroepscollege. Hier worden zaken besproken die het hele Beroepscollege aangaan. Zij geven advies aan de GMR over BCPL specifieke zaken.

Namens het Beroepscollege hebben 8 leden ( 4 personeel, 2 ouders, 2 leerlingen) zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), van SVOPL. PPL is vertegenwoordigd door een personeelslid en een ouder. In deze raad worden zaken besproken die het locatie en school niveau overstijgen en derhalve een stichtingsaangelegenheid zijn. Het College van Bestuur van SVOPL is hierbij de gesprekspartner.