ESF

ESF subsidie zet in op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Heerlen is centrumgemeente en heeft de aanvraag verzorgd voor beide ESF projecten.

ESF subsidie voor projecten arbeidsmarkt

Aanvraag gemeenten

De Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg zet in op de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van Europees Sociaal Fonds (ESF)-middelen kunnen jongeren worden begeleid bij het vinden van de juiste opleiding of baan en kan aandacht worden besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden van activiteiten die dankzij ESF-middelen kunnen worden uitgevoerd zijn het inrichten van jongerenloketten, het creëren van werkervaringsplaatsen, de inzet van re-integratiecoaches, het inzetten van plaatsing ondersteunende instrumenten zoals loonkostensubsidie en het begeleiden van arbeidsbelemmerden naar werk. Om deze activiteiten zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren wordt in de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg constructief samengewerkt tussen de drie subregio’s Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke-Mijnstreek. Met de uitvoering van dit ESF-project wordt ook gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen partijen in de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.

Aanvraag scholen

De Zuid-Limburgse scholen voor Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs staan er voor om een goed arbeidsmarktperspectief voor kwetsbare jongeren te bieden. Om op gestructureerde wijze goed samen te kunnen werken bij het begeleiden en opleiden van deze jongeren zijn in de drie subregio’s in Zuid-Limburg samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs gevormd. Elk van deze samenwerkingsverbanden is in haar eigen subregio verantwoordelijk voor het geven van invulling aan concrete activiteiten gericht op de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren. Door inzet van middelen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ontstaat financiële ruimte om hier verder invulling aan te geven. De inzet van ESF-middelen heeft als direct effect dat er extra financiële ruimte ontstaat om de arbeidsmarkttoeleiding van leerlingen binnen de VSO- en PrO-scholen nog beter vorm te geven. Vanuit een coördinerende rol dragen de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs in Zuid-Limburg zorg voor de uitvoering en realisatie van het project. Concrete activiteiten die onder meer worden uitgevoerd zijn het begeleiden van leerlingen op stage- en leerwerkplaatsen, het aanbieden van specifieke branchecursussen en het begeleiden naar werk.